ශ්‍රී ලංකාවෙ උපන් නෙදර්ලන්ත මවක් හදාගත් ෆන් රොස් ආයාචනයක්

ඇය නමින් සන ෆන් රොස්. ශ්‍රී ලංකාවේ මවක දාව ඉපදිලා නෙදර්ලන්ත මවක් විසින් හදාවඩා ගෙන තිබනෙවා.ඇය ලබන මාසයේ ශ්‍රී ලංකා…

Bekijk dit op onze Facebook-pagina